نویسنده = امیدوار، بابک
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل رویکرد نظری مدیریت سوانح طبیعی در ایران با استفاده از مفهوم فراتحلیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1395

مهدی نوجوان؛ اسماعیل صالحی؛ بابک امیدوار؛ شهرزاد فریادی


2. بررسی مدل های مدیریت سوانح طبیعی با استفاده از مفاهیم تحلیل مضمون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1395

مهدی نوجوان؛ اسماعیل صالحی؛ بابک امیدوار؛ شهرزاد فریادی