نویسنده = حسینی الهاشمی، اعظم السادات
تعداد مقالات: 2
2. بررسی و تعیین ترکیبات هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای (PAHs) در پسماندهای حفاری (مطالعه موردی : میدان نفتی آزادگان جنوبی)

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 215-226

مهدیس میرزاطاهرمستوفی؛ اعظم السادات حسینی الهاشمی