نویسنده = پرنده مطلق، اعظم
تعداد مقالات: 3
1. روشهای حقوقی مواجهه با عدم قطعیت علمی در اصل احتیاطی از منظر حقوق بین الملل محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

سیدعباس پورهاشمی؛ اعظم پرنده مطلق


2. بررسی جایگاه و نقش کنفرانس اعضای معاهدات زیست محیطی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

سید عباس پورهاشمی؛ اعظم پرنده مطلق


3. روش های مواجهه با عدم قطعیت علمی در اصل احتیاطی از منظر حقوق بین الملل محیط زیست

دوره 19، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 179-188

سید عباس پور هاشمی؛ اعظم پرنده مطلق