نویسنده = اسدی، امیر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضای سبز شهری وتعیین مکان بهینه با استفاده از مدل محاسبگر رستری (نمونه موردی منطقه سه شهرداری مشهد)

دوره 17، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 117-129

براتعلی خاکپور؛ مهدی کاظمی بی نیاز؛ امیر اسدی؛ محمد محسن رضوی