نویسنده = امیراحمدی، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر پارامترهای ژئومورفیک وهیدرولوژیک در آلودگی آب ارتفاعات جغتای (با تاکید برآرسنیک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1396

موسی الرضا لطفیان؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ علی اکبر شایان یگانه