نویسنده = امین، محمد مهدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کارایی فرایند انعقاد پیشرفته درحذف اسید های هیومیک از آب

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، پاییز 1395، صفحه 157-165

محمد مهدی امین؛ مهدی صفری؛ رضا رضایی؛ افشین ملکی