نویسنده = تیلکی، قاسمعلی
تعداد مقالات: 1
1. عکس العمل گونهBoiss. Et Hohen Thymus kotschyanus نسبت به برخی متغیر-های محیطی بااستفاده از تابع HOF در مراتع حوزه آبخیز گلندرود، استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

فهیمه بازیار؛ قاسمعلی تیلکی؛ سیدجلیل علوی