نویسنده = حسن پور، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. مخاطرات حفر تونل در زمین های حاوی گاز H2S ) مطالعه موردی تونل انتقال آب اسپر (

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، زمستان 1393، صفحه 51-66

حسین میرمحرابی؛ محمد غفوری؛ غلامرضا لشکری پور؛ جعفر حسن پور