نویسنده = حسینی، فاطمه السادت
تعداد مقالات: 1
1. تولید بیوگاز از زباله آشپزخانه و کود گوسفند در مقیاس آزمایشگاهی

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، زمستان 1393، صفحه 463-470

کبری صالحی؛ سید معصوم خضرایی؛ فاطمه السادت حسینی؛ فرنوش خسروانی پور مصطفی زاده