نویسنده = امیری، محمدجواد
تعداد مقالات: 1
1. کاهش عدم قطعیت در تعیین میزان تناسب اکولوژیکی توسعه شهری (نمونه موردی: شهرستان دماوند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

فاطمه عادلی ساردو؛ فرانه وکیلی؛ محمدجواد امیری