نویسنده = جهانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی قابلیت ارتقاء سطح حفاظتی مناطق شکار ممنوع (مطالعه موردی: منطقه شکار ممنوع الوند همدان)

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 143-157

پروانه سبحانی؛ حمید گشتاسب میگونی؛ باقر نظامی؛ علی جهانی