نویسنده = اردستانی، زهراالسادات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شیوه حفاظت محیط زیستی در طرح های توسعه شهری با استفاده از رویکرد انتقال حق توسعه

دوره 18، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 25-40

مجتبی رفیعیان؛ زهراالسادات اردستانی