نویسنده = جاودان اصل، محمد میرزا
تعداد مقالات: 1
1. برآورد ارزش اقتصادی کارکرد تفریحی منابع زیست محیطی پارک جنگلی (مطالعه موردی پارک جنگلی آبشار یاسوج)

دوره 18، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 123-136

ابوالفضل محمودی؛ محمد میرزا جاودان اصل؛ بهروز حسن پور