نویسنده = انصاری، مجتبی
تعداد مقالات: 2
1. مدیریت و توسعه پایدار منظر فرهنگی چشمه علی ری

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، زمستان 1395، صفحه 223-235

مرضیه باورساد؛ مجتبی انصاری


2. الگوی باززنده سازی منظر باغ‌های تاریخی ایرانی در مناطق گرم و خشک بر مبنای اصول خشک منظر سازی

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، زمستان 1395، صفحه 289-301

نسرین نخعی؛ مجتبی انصاری؛ مهدی زندیه