نویسنده = افشاری، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تنوع پوشش گیاهی در پارک جنگلی پردیسان وسازگاری اقلیمی گونه‌های غالب آن در منطقه

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، زمستان 1395، صفحه 119-134

نعمت الله خراسانی؛ فریده عتابی؛ مریم افشاری