نویسنده = بهزادفر، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. کاربست شاخص‌های ادراک اجتماعی در بازآفرینی منظر رودخانه‌‌های شهری (نمونه موردی رودخانه خشک شیراز)

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، زمستان 1395، صفحه 395-417

علی اسدپور؛ فرهنگ مظفر؛ محسن فیضی؛ مصطفی بهزادفر