نویسنده = جوزی، سید علی
تعداد مقالات: 3
2. مدیریت بازیافت شیشه در شهر تهران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 41-50

قاسم علی عمرانی؛ سید مسعود منوری؛ سید علی جوزی؛ ندا زمانی


3. ارزیابی توان اکولوژیک منطقه 22 شهرداری تهران به منظور کاربری توسعه شهری

دوره 4، شماره 1، بهار 1381، صفحه 33-44

جعفر نوری؛ سید علی جوزی