نویسنده = ابراهیم بنی حبیب، محمد
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه مدلهای خودهمبسته شبکه عصبی مصنوعی دینامیک و استاتیک در پیش بینی جریان ماهانه ورودی به مخزن سد دز

دوره 13، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-14

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ محمد ولی پور؛ سید محمودرضا بهبهانی


2. ارزیابی اثر عملیات آبخیزداری بر زمان پیش هشدار حوزه آبخیز گلابدره - دربند

دوره 12، شماره 1، بهار 1389، صفحه 77-88

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ آذر عربی