نویسنده = جمس، حسن
تعداد مقالات: 1
1. کاربست مدل های زمین آماری در برآورد توزیع فضایی آلاینده های هوای شهر تهران

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 39-52

منصور حلیمی؛ زهرا زارعی چقابلکی؛ وحیده صیاد؛ حسن جمس