دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-191 
2. بررسی تغییرات سولفات در منابع آب شرب زیر زمینی شهر یاسوج و تهیه نقشه کیفی آن با ابزار GIS

صفحه 17-22

فیض اله پاسره؛ امیر حسام حسنی؛ نظام الدین حسینی؛ امیرحسین جاوید