دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-231 
2. مطالعه تاثیرات هواویزها برکیفیت آب بارش در شهر تهران طی سال های 1391-1392

صفحه 15-30

دینا عبدمنافی؛ امیرحسین مشکوتی؛ سهراب حجام؛ مجید وظیفه دوست


14. تلاشی در جهت ریزازدیادی گونه نمدار در شرایط درون شیشه‎ای

صفحه 197-209

کمال قاسمی بزدی؛ وحیده پیام نور؛ مصطفی مهرداد؛ اکرم احمدی