دوره و شماره: دوره 20، شماره 3 - شماره پیاپی 78، پاییز 1397، صفحه 1-212 
3. بررسی حذف زایلن از آب به وسیله نانو اکسید روی به عنوان جاذب نفت

صفحه 27-35

بهناز صالحی؛ امیرحسام حسنی؛ همایون احمد پناهی؛ سید مهدی برقعی