دوره و شماره: دوره 20، شماره 4 - شماره پیاپی 79، زمستان 1397، صفحه 1-318 
10. اثرات کاربرد برگی سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های رشد چمن لولیوم تحت شرایط تنش شوری

صفحه 139-152

مسعود مقدم‌یار؛ محمد کاظم سوری؛ الهام مطلبی؛ محمودرضا روزبان


18. مطالعه فون مارهای شهرستان کنگاور، استان کرمانشاه

صفحه 257-264

مریم ملکوتیان؛ رسول کرمیانی؛ نصراله رستگارپویانی