دوره و شماره: دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 80، فروردین 1398، صفحه 1-272 
6. تصفیه پساب واحد E-PVC پتروشیمی با استفاده از روش انعقاد الکتریکی

صفحه 57-68

حسین حسینی؛ علی اکبر عظمتی؛ سید محمد رضا موسوی نیا


7. برآورد ظرفیت برد تفرجی در منطقه جنگلی برنجگان استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 69-76

مریم اسکندری شهرکی؛ کیومرث محمدی سمانی؛ بیت الله محمودی؛ ایوب مرادی


14. ارزیابی پایداری ژئومورفولوژی شهری جهت برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه شهر (مطالعه موردی: یزد)

صفحه 155-168

آمنه السادات پوریه؛ نعمت ا... خراسانی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ پروین فرشچی