دوره و شماره: دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 81، اردیبهشت 1398، صفحه 1-346 
12. ارزیابی اثرات محیط‌زیستی توسعه در شهرستان طرقبه شاندیز با به‌کارگیری مدل تخریب

صفحه 173-187

سحر حیدری مستعلی؛ بهمن جباریان امیری؛ افشین علیزاده شعبانی


14. پیش بینی میزان مرگ و میر ناشی از ذرات معلق با استفاده از نرم افزار AirQ و ارزیابی ریسک بهداشتی در شهر سنندج

صفحه 211-226

عبدالرضا نوفرستی؛ فریده عتابی؛ جعفر نوری؛ محمدرضا میری لواسانی؛ سید علی جوزی