دوره و شماره: دوره 21، شماره 8 - شماره پیاپی 87، آبان 1398، صفحه 1-250 
7. بررسی پارامترهای فیزیکوشیمیایی تأثیرگذار بر فرآیند SND در حذف ترکیبات نیتروژنی

صفحه 77-87

سید محمدعلی مسعودی؛ جواد سرگلزایی؛ فاطمه ثابتی دهکردی؛ ابوالفضل درودی


8. تاثیر تکتنواستراتیگرافی بر محیط زیست در معدن سرب و روی کوه سورمه استان فارس

صفحه 89-99

علیرضا سپاسدار؛ احمد زمانی؛ کوروس یزجردی؛ محسن پورکرمانی؛ منوچهر قریشی


11. تاثیر پراکنش افقی شهر تهران بر زمینهای کشاورزی پیرامون

صفحه 125-134

نرگس احمدی فرد؛ پروین ده ده زاده سیلابی؛ ابراهیم جهانگیری


15. ارزیابی اثرات محیط زیستی و ردپای آب گیاه زراعی سویا در مزارع اردبیل

صفحه 175-184

مجید دکامین؛ مرتضی برمکی؛ امین کانونی؛ سیدرضا موسوی مشکینی