دوره و شماره: دوره 22، شماره 5 - شماره پیاپی 96، تابستان 1399، صفحه 1-350 
3. بررسی احتمال آلودگی آب سردکن‌های تعدادی از بیمارستان‌های تهران با باکتری سودوموناس آئروجینوزا

صفحه 214-222

سمانه عبدی اندرابی؛ رضا حاجی سید محمد شیرازی؛ سید امیرعلی انوار؛ مریم عطایی


6. برآورد بیوماس روزمینی جنگل در جنگل های هیرکانی با استفاده از داده های ماهواره ای

صفحه 1-13

محدثه قنبری مطلق؛ ساسان بابایی کفاکی؛ اسداله متاجی؛ رضا اخوان


15. بررسی کیفیت آب رودخانه چهل‌چای با استفاده از شاخص IRWQIsc

صفحه 153-166

مهراب آقائی؛ علی حشمت‌پور؛ مجتبی قره محمودلو؛ سید مرتضی سیدیان


17. بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر رابطه آلودگی محیط‌زیست و رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا

صفحه 183-195

اعظم حاجی آقاجانی؛ کامبیز هژبر کیانی؛ علی امامی میبدی؛ کامبیز پیکارجو