دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 167-300 
2. بررسی سیستم های کمینه سازی ضایعات در صنعت تولید مواد شوینده

صفحه 13-22

مصطفی خضری؛ مسعود منوری؛ حمید اناری تفتی


3. بررسی میزان پراکنش اکسیدهای ازت و گوگرد از چهار نیروگاه کشور

صفحه 23-33

عبدالرضا کرباسی؛ فریده عتابی؛ ناهید اسلامی علیشاه


7. بررسی اثرات زیست محیطی توسعه صنعتی در شهرستان شهریار

صفحه 62-74

مسعود منوری؛ سعید ملماسی؛ رضا ارجمندی؛ زهرا صمدی طاری