دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 1-155 
1. ارایه مدلی برای سنجش عملکرد سیستم HSE مبتنی بر مدل تعالی EFQM

صفحه 1-10

ایرج محمدفام؛ امیر شکاری؛ امیرحسین خسروجردی


6. ارزشیابی اقتصادی بازیافت پسماندهای خانگی منطقه بیست شهرداری تهران

صفحه 71-80

سیدمسعود منوری؛ زهرا عابدی؛ هانیه قره بخش