دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1386 
1. مدل سازی انتشار ذرات معلق با بکارگیری مدل ADMS - Urban

صفحه 1-16

فریده عنابی؛ مجید عباس پور؛ عبدالرضا کرباسی؛ سیدعلیرضا حاجی سیدمیرزا حسینی


2. بررسی و ارزیابی زیست محیطی سولفات های هوابرد در یک مجتمع پتروشیمی

صفحه 17-22

حسن اصیلیان؛ علی خوانین؛ سیدباقر مرتضوی؛ سقراط فقیه زاده؛ رسول یاراحمدی


3. مدلسازی تئوری گسترش عرضی جریان چگالی سه بعدی حاوی ذرات در حالتهای غیر دائم

صفحه 23-36

سیدمحمدرضا موسوی حکمتی؛ منوچهر راد؛ بهار فیروزآبادی


4. بررسی اجمالی امکان دفن پسماندهای شهری استان تهران بر اساس روش اولکنو

صفحه 37-46

سیدمعسود منوری؛ نعمت الله خراسانی؛ قاسمعلی عمرانی؛ پریناز ارباب


5. مدیریت مواد زائد جامد صنعتی در مجتمع پتروشیمی بندر امام

صفحه 47-54

نادر مختارانی؛ محمدرضا علوی مقدم؛ بابک مختارانی؛ رضا رضایی؛ سیروس ناصریان


8. بررسی کیفیت رودخانه کرج بر اساس تنوع خانواده های درشت بی مهرگان کف زی

صفحه 71-78

سیدهادی خاتمی؛ برهان ریاضی؛ سیدعلی مدیری آثاری


10. جایگاه محیط زیست در قوانین برنامه ای ایران

صفحه 87-100

فرهاد دبیری؛ مجید عباس پور؛ رضا مکنون؛ بی تا آزادبخت