دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1385 
2. جداسازی میکروارگانیسم های حذف کننده کادمیم از سواحل غرب بندرعباس

صفحه 14-25

فرشید کفیل زاده؛ محمدرضا جمالی؛ محمدرضا روضوی دلیگانی


5. اندازه گیری باقیمانده سموم متداول مصرفی ( آندوسولفان و فوزالون ) در کنترل سوسک کلرادوی سیب زمینی

صفحه 44-53

فاطمه ناصحی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ محمد ضعیفی زاده؛ حسین شهبازی