دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 1-115 
2. تعیین مدل ریاضی اکسیژن محلول در سیستم لجن فعال سال 1383

صفحه 11-18

سیداحمد میرباقری؛ سیامک بوداقپور؛ علی ولایی