دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 1-100 
1. برنامه جامع کنترل خطرات زیست محیطی ناشی از حوادث شیمیایی

صفحه 1-10

مجید عباسپور؛ مجید شفیع پور؛ نبی الله منصوری


2. بررسی ظرفیت جلبک سارگاسوم در جذب کروم ، نیکل و مس

صفحه 11-19

بنفشه برخوردار؛ منصور غیاث الدین


5. تصفیه پساب های حاصل از شستشوی شیمیایی نیروگاه های حرارتی ایران

صفحه 45-55

علی ترابیان؛ امیر حسام حسنی؛ فرزام بابایی؛ فرنوش بشکوه


6. بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع فلزی و کانی غیر فلزی تهران بزرگ

صفحه 56-67

امیرحسین محوی؛ مجتبی افشار نیا؛ جعفر نوری؛ سیمین ناصری