دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-170 
7. ارزیابی اثرات زیست محیطی تجمعی شهرک‌های صنعتی شهرستان نظرآباد

صفحه 91-104

آزاده دبیری؛ سید مسعود منوری؛ سید محمود شریعت؛ پروین فرشچی