دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-144 
9. ارزشیابی محل دفن مواد زاید جامد کرج به روش غربال منطقه‌ای و محلی

صفحه 85-96

سید مسعود منوری؛ قاسمعلی عمرانی؛ فاطمه علی‌اوسطی