دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-181 
4. ساخت مبدل کاتالیزوری پایه فلزی

صفحه 39-48

مرتضی امرونی حسینی؛ مانی آزادمند؛ کاوه ارزانی


5. بررسی کیفی آب رودخانهی کارون در بازهی اهواز با استفاده از شاخص کیفی آب

صفحه 49-60

مژده مددی نیا؛ سید مسعود منوری؛ عبدالرضا کرباسی؛ سیدمحمد باقرنبوی؛ ابراهیم رجب زاده