دوره و شماره: دوره 16، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-164 
9. تعیین هزینه های اجتماعی(خارجی) انتشار SO2، NOX و CO2 در بخش انرژی کشور (نیروگاه ها)

صفحه 107-117

نسترن رحیمی؛ نرگس کارگری؛ حسن صمدیار؛ محمد نیکخواه منفرد