راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان:

مجله آماده دریافت و بررسی مقالات پژوهشی و مروری می باشد.

 

مقالات پژوهشی باید ویژگی های زیر را داشته باشد:

- دارای عنوان صریح ، دقیق و مختصر باشد.

- چکیده ( به زبان فارس و انگلیسی ، حداکثر تا 250 کلمه ) شامل زمینه و هدف، روش بررسی ، یافته ها، بحث و نتیجه گیری و واژه های کلیدی بین 3 تا 5 واژه باشد. همچنین چکیده انگلیسی دقیقاً معادل چکیده فارسی باشد.

- مقاله باید به صورت یک ستونه باشد.

- برای تمام شکل ها و جداول و نمودارها علوه بر عنوان فارسی، عنوان انگلیسی هم باید درج شود.

-تمام اعداد در متن و جداول باید به فارسی نوشته شود و اعداد اعشاری با ممیز مشخص شود.

متن اصلی مقاله در برگیرنده بخش های زیر باشد:

زمینه و هدف: در این بخش دانش موجود درباره موضوع و مبانی نظری آن، ضرورت انجام تحقیق و هدف مطالعه مشخص شود.

روش بررسی : در بخش روش بررسی ، نوع مطالعه ،  جامعه پژوهش ، نمونه مورد مطالعه ، روش نمونه گیری ، ابزار گردآوری داده ها ، ملاحظات اخلاقی و روش های آماری به دقت بیان شود. در این بخش نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

- در صورت استفاده از روش های تحقیق شناخته شده، ذکر منبع کافی است؛ اما در صورت استفاده از روش های تحقیق جدید ، باید اطلاعات کافی داده شود، به طوری که محقق دیگر بتواند براساس اطلاعات ارایه شده ، آن روش را اجرا کند.

- اگر از ابزار و مواد خاصی استفاه شده است، باید کارخانه سازنده و آدرس آن در پرانتز آورده شود.

یافته ها: در این قسمت، از متن، جدول، نمودار و عکس به تناسب برای بیان یافته ها استفاده شود. جداول ، نمودارها و ..... جدول هایی که اطلاعات آن در متن به طور کامل آمده است، خودداری شود.

بحث و نتیجه گیری: یافته های مهم تحقیق براساس اهداف ویژه آن به اختصار و با رعایت ترتیب منطقی ذکر و پیرامون آن با استناد به موارد همسان و دگرسان در متون مرتبط بحث شود. اگر فرضیاتی در مطالعه مطرح شده، تایید و یا رد آن مورد بحث قرار گیرد. نتیجه گیری به صورت روشن و در حد یافته های تحقیق و با توجه به محدودیت های مطالعه بیان شود.

تشکر و قدردانی : در این بخش از مؤسسه تامین کننده بودجه، افراد و سازمان هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در انجام مطالعه و یا نگارش همکاری نموده اند و نامشان به عنوان نویسنده در مقاله نیامده است، تشکر و قدردانی شود.

مقالات به زبان فارسی روان و با رعایت قواعد دستوری نگاشته شود و از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل های دقیق و رسایی در زبان فارسی دارند، خودداری گردد و در موارد ضروری ، معادل لاتین داخل پرانتز جلو کلمه گذاشته شود.

مقالات مروری از نویسندگانی پذیرفته می شود که داراری خبرگی و تألیفات قابل قبول در زمینه مربوط باشند.

از پژوهشگران ارجمندی که مایل هستند مقاله شان در مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست چاپ شود، خواهشمند است نکات ذیل را به هنگام تدوین و ارسال مقاله رعایت فرمایند:

1- مقاله باید در نرم افزار Word با قلم نازنین و سایز 11 برای متن فارسی و با قلم Time new Roman برای متن انگلیسی تایپ فاصله خط 1.25 و به صورت Online به آدرس www.jest.srbiau.ac.ir ارسال گردد.

2- منابع براساس ترتیب استفاده در متن شماره گذاری شود( Vancouver System ).ضمناً منابع فارسی به انگلیسی ترجمه و در انتهای هر منبع کلمه(persian) اضافه گردد.

برای توضیح بیشتر نحوه نگارش انواع منابع با ذکر مثال ذیلاً آمده است:

مقاله: نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان . عنوان کامل مقاله . نام مجله . سال انتشار؛ شماره مجله: شماره صفحات.

مثال مقاله فارسی :

- فرانوش ، محمد و همکاران ، « بررسی میزان آلودگی به سررب و برخی از عوامل مرتبط با آن در کودکان 11-6 ساله شهر سمنان در سال 1380، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،تابستان 1382 ، جلد 4 ، شماره 3 و 4.

مثال مقاله انگلیسی :

Pettine, M., Casentini, B.,Fazi, S.,Giovanardi,F.,2007.A revisitation of TRIX for trophic status assessment in the light of the European Water Framework Directive Application to Italian coastal Waters. Marine pollution Bulletin, Vol. 24 ,pp.1413-1426

کتاب : نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان . عنوان کتاب. شماره چاپ.شهر محل چاپ: ناشر؛ سال انتشار. شماره صفحات

مثال کتاب فارسی:

ترکیان ، ایوب ، « مهندسی کنترل آلودگی هوا» ، چاپ اول، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف ، 1380، جلد اول ، فصل دوم.

مثال کتاب انگلیسی :

( RUB 10 , B.2000. Geochemistry of major and trove Elements in sediments of the Riq devigo( NW Spring

 ترجمه کتاب: نام خانوادگی و نام مترجم. نام کامل کتاب. نام خانوادگی و نام مؤلف کتاب . شماره چاپ . شهر محل چاپ: ناشر ؛ سال انتشار . شماره صفحات.

پرمن، راجر، یوما، جیمز. ری، مک گیل. ( نویسندگان ) ارباب، حمیدرضا . (مترجم ) . « اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی ». چاپ اول، تهران: نشر نی 1382.

مطالب کنفرانس : نام خانوادگی و نام نویسنده و یا نویسندگان . عنوان مقاله . اسم کنگره : سال ، ماه ، روز. نام شهر ، کشور.

مثال مطالب کنفرانس:

- ثقفی - م، شریفی - م ، هلجی اسدی - م ، « بررسی پتانسیل باد سیاهپوش در استان قزوین برای احداث نیروگاه برق بادی » - پنجمین همایش ملی انرژی ، بهار 1384- تهران - ایران.

پایان نامه: نام خانوادگی و نام نویسنده . عنوان کامل پایان نامه. مقطع تحصیلی ، نام دانشگاه ، سال ؛ صفحات

- مشکینیان ، علی . « بررسی و ارزشیابی محیطی و بیولوژیکی میزان غلظت سرب در کارگران خدمات شهری شاغل در یکی از مناطق پر ترافیک تهران » ، پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای ، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی ، 1381؛ صفحات 53 تا 57 و 88 تا 94.

منابع الکترونیک : نام خانوادگی و نام نویسنده . نام مقاله . نام ژورنال ، سال انتشارماه: شماره مقاله . نام سایت اینترنتی .

مثال منابع الکترونیک:

 Sharma, Chhatra Mani , 2003. Effect of Exposure to Aluminum on fish in Acidic waters, see information in:Http:www. geocities .com /chhatra-sharma/ecotooxicology.pdf.17p

 

 3- مقاله به همراه نامه ای با امضای نویسنده یا نویسندگان مقاله ارسال و در آن به روشنی بیان شود که مقاله ارسالی در مجلات دیگر پذیرفته نشده و یا به چاپ نرسیده و نیز هم زمان به مجله ای دیگر فرستاده نشده است. در ضمن تعهد گردد که تا گرفتن پاسخ نهایی از مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست مقاله برای نشریه ای دیگر ارسال نخواهد شد.

4- نام و نام خانوادگی نویسنده ( گان ) ، دانشکده، دانشگاه و یا مؤسسه محل فعالیت ، رتبه علمی نویسندگان، نشانی کامل و همچنین شماره تلفن، دورنگار و Email نویسنده مسئول در صفحه جداگانه آورده شود. نویسندگان باید ترتیب درج اسامی خود را مشخص نمایند.

5- مسئولیت صحت مطالب چاپ شده از دیدگاه علمی ، اخلاقی و حقوقی به عهده نویسنده ( گان ) مقاله می باشد.

6- مجله حق رد، قبول ، اصلاح ، ویرایش و خلاصه نمودن را برای خود محفوظ می دارد و مقاله های دریافتی و ملحقات آن بازگشت داده نمی شود.

7- برای آشنایی بیشتر با نحوه تدوین مقالات ، نویسندگان محترم می توانند از آخرین شماره مجله استفاده نمایند.

8- تصمیم گیری نهایی در مورد مقالات در شورای نویسندگان مجله و پس از ارزیابی توسط حداقل سه نفر داور ( که هویتشان مکتوم است ) صورت می پذیرد.

توضیحات مهم:

 -به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان محترم می رساند پس از پذیرش مقاله شما توسط داوران اصلاحات به صورت بازنگری کلی و جزئی خدمتتان ارسال می گردد. خواهشمند است پس از وصول و انجام اصلاحات فایلی به صورت ورد با نام نویسندگان و رتبه علمی به ایمیل irsen1385@gmail.com ارسال نمایید و عنوان ایمیل کد مقاله و عنوان مقاله مربوط به نشریه علوم و تکنولوژی محیط زیست جهت ارسال به ویراستار باشد که در صورت رعایت فرمت نشریه و اصلاحات درست نامه پذیرش  پس از مدتی برایتان از طریق ایمیل ارسال خواهد شد و مقاله به ویراستاری ارسال می گردد و پس از بازگشت صفحات اسکن شده برایتان ایمیل می گردد که نویسنده مسئول موظف است فایل اصلاح شده را هم برای ایمیل و هم سامانه ارسال نماید و عنوان ایمیل مقاله جهت ذخیره برای چاپ باشد.

-با توجه به جلسه اخیر هیئت تحریریه مقالات ارسالی باید 10 صفحه باشد و مقاله با صفحات بیشتر از 10 صفحه به علت قرارنگرفتن در اولویت اولیه نشریه مردود و مسترد می گردد.

 -براساس مصوبه مورخ 1396/7/10 هشتادمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مقرر گردید از تاریخ 1396/8/1 در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/000/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی باشد).

 

-لطفا جهت پرداخت هزینه اولیه داوری حتما از طریق درگاه موجود در پروفایل مسوول مکاتبات اقدام فرمایید درغیر اینصورت روند داوری دچار مشکل خواهد شد.

-نویسندگان باید فرم تعارض از منافع را تکمیل و امضا نمایند. برای دریافت فرم اینجا کلیک کنید.