فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست (JEST) - واژه نامه اختصاصی