نویسنده = ���������������� ������������
ارزیابی ریسک بهداشتی و محیط زیستی تصفیه خانه فاضلاب غرب اهواز با استفاده از روش های AHP و TOPSIS

دوره 24، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 263-276

10.22034/jest.2021.29334.3793

حمید رضا پور خباز؛ آذین عزیزی؛ سعیده جوانمردی؛ علیرضا پورخباز