نویسنده = ������������ ������ ��������
مقایسه عملکرد نانو ذرات نقره کوپل شده روی نانو ذرات آهن مغناطیسی با نانو ذرات نقره ثابت شده روی کربن فعال در ضد عفونی آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1401

10.30495/jest.2022.34897.4195

رویا شریفی؛ امیرحسام حسنی؛ همایون پناهی؛ سید مهدی برقعی


بررسی تخریب فتوکاتالیتیکی نفتالین توسط نانوکاتالیست های دی اکسید تیتانیوم داپ شده با N-S وP تحت نور مرئی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

10.30495/jest.2023.68888.5729

بهمن بنائی؛ فرهنگ تیرگیر؛ امیرحسام حسنی؛ عبدالمجید فدایی؛ سید مهدی برقعی


بررسی عمل کرد صافی های دولایه ای در بارهای سطحی مختلف در تصفیه خانه ی آب آبادان

دوره 21، شماره 6، شهریور 1398، صفحه 271-285

10.22034/jest.2018.15482.2399

ایران برایی؛ سیدمهدی برقعی؛ افشین تکدستان؛ امیرحسام حسنی؛ امیرحسین جاوید


تصفیه پذیری پساب واحد آنودایز آلومینیوم با هدف بازیابی ترکیبات آلومینیوم

دوره 2، شماره 1، فروردین 1379، صفحه 31-48

سید مهدی برقعی؛ نادیا توکلی