نویسنده = ������������������������ ��������
اثر پدیده‌ی تغییر اقلیم بر فراسنجه‌های اقلیمی همدان

دوره 21، شماره 9، آذر 1398، صفحه 1-14

10.22034/jest.2020.21435.3046

محمد تقی اسدی؛ حمید زارع ابیانه؛ نسرین دلاور؛ آذر اسدی


تحلیل و پایش خشکسالی هواشناسی منطقه سیستان و بلوچستان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 49-61

حمید زارع ابیانه؛ علی اکبر سبزی پرور؛ صفر معروفی؛ فرشته قیامی؛ سیده شقایق میرمسعودی؛ آزاده کاظمی


مطالعه خوردگی و رسوب¬گذاری آب¬های زیرزمینی دشت همدان - بهار

دوره 12، شماره 2، تیر 1389، صفحه 89-102

حمید زارع¬ابیانه؛ سیده الهام عبدالصالحی؛ آزاده کاظمی