نویسنده = �������������� ������
ارایه برنامه مدیریت راهبردی توسعه طبیعت گردی جزیره قشم به روش SWOT

دوره 15، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 91-109

سحر رضایان؛ سید علی جوزی؛ اسماء پیراسته