نویسنده = Farhad Dabiri
بررسی تطبیقی نظام حقوقی ارزیابی زیست محیطی راهبردی (SEA)درکشورهای مختلف جهان و مقایسه آن با ایران

دوره 14، شماره 2، تیر 1391، صفحه 115-122

بهنوش خوش منش زاده؛ سید مسعود منوری؛ فرهاد دبیری


بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی آلودگی صوتی در ایران و جهان

دوره 12، شماره 3، مهر 1389، صفحه 1-12

فرهاد دبیری؛ پروین نصیری؛ نوشین آهنربای


بررسی ابعاد حقوقی آلودگی های نفتی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان ( از دیدگاه حقوق بین الملل )

دوره 10، شماره 2، تیر 1387، صفحه 75-86

پروین فرشچی؛ فرهاد دبیری؛ سارا شجاعی


بررسی وضعیت حقوقی – زیست محیطی منابع آب سطحی مورد استفاده شرب در تهران

دوره 9، شماره 2، تیر 1386، صفحه 85-94

برهان ریاضی؛ ناصر قاسمی؛ فرهاد دبیری؛ الهه پورکریمی


جایگاه محیط زیست در قوانین برنامه ای ایران

دوره 9، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 87-100

فرهاد دبیری؛ مجید عباس پور؛ رضا مکنون؛ بی تا آزادبخت