نویسنده = ������������ ������ �������� ������
بررسی لژیونلا پونوموفیلا و مایکوباکتریوم‌های غیرسلی در سیستم توزیع آب آشامیدنی و آب چاه در بیمارستان‌های منتخب تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

10.22034/jest.2020.41143.4521

گیتی کاشی؛ بهارک سیف؛ سید امیر علی انوار


بررسی احتمال آلودگی آب سردکن‌های تعدادی از بیمارستان‌های تهران با باکتری سودوموناس آئروجینوزا

دوره 22، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 214-222

10.22034/jest.2019.41667.4544

سمانه عبدی اندرابی؛ رضا حاجی سید محمد شیرازی؛ سید امیرعلی انوار؛ مریم عطایی