نویسنده = ���������������� ������������ �������� ��������