نویسنده = �������� ���������� ��������������
بررسی عوامل موثر در تصفیه اکسیدهای نیتروژن در یک راکتور پلاسمای سرد

دوره 11، شماره 4، دی 1388، صفحه 25-40

رسول یاراحمدی؛ سید باقر مرتضوی؛ محمدرضا امید خواه؛ حسن اصیلیان؛ علی خوانین


تصفیه اکسید های نیتروژن از هوا توسط زئولیت ZSM_5 اصلاح شده

دوره 11، شماره 3، مهر 1388، صفحه 61-76

سید باقر مرتضوی؛ رسول یاراحمدی؛ محمدرضا امید خواه؛ حسن اصیلیان؛ علی خوانین؛ پروین مریدی