نویسنده = ������������ ��������
ارائه مدل مدیریتی و اولویت بندی شاخص های اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی فضای سبز شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1400

10.30495/jest.2022.58650.5285

نیما فرزام فر؛ مجید عباسپور؛ مصطفی پناهی؛ محسن کافی؛ حسین باخدا


پهنهبندی مناطق دارای پتانسیل زوال بلوط ایرانی با تکنیک تاپسیس و عوامل موثر بر آن در جنگلهای ایلام

دوره 23، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 213-227

10.30495/jest.2021.51888.5047

محمد جواد مرادی؛ هادی کیادلیری؛ ساسان بابایی کفاکی؛ حسین باخدا