نویسنده = ������������ ����������
تعیین هزینه های اجتماعی(خارجی) انتشار SO2، NOX و CO2 در بخش انرژی کشور (نیروگاه ها)

دوره 16، شماره 3، مهر 1393، صفحه 107-117

نسترن رحیمی؛ نرگس کارگری؛ حسن صمدیار؛ محمد نیکخواه منفرد


پروتکل کیوتو ، رهیافت ها و چالش ها (مقاله تحلیلی)

دوره 8، شماره 2، تیر 1385، صفحه 79-94

نسترن رحیمی؛ محسن بختیار


مالیات بر نیتروژن، عاملی جهت نیل به پایداری مکان های دفن

دوره 3، شماره 4، دی 1380، صفحه 59-72

قاسمعلی عمرانی؛ نسترن رحیمی


خصوصیات فیزیکی - شیمیایی آلودگی حاصل از فلزات سنگین در آب رودخانه سیاهرود

دوره 2، شماره 1، فروردین 1379، صفحه 49-66

عبدالرضا کرباسی؛ زیبا کاظمی؛ نسترن رحیمی