نویسنده = ���������� ���������������� ��������
بررسی عناصر سرب، کادمیم و مس در خاک اطراف نیروگاه حرارتی شازند اراک

دوره 23، شماره 11، بهمن 1400، صفحه 165-176

10.30495/jest.2022.8351

حوریه عابدی؛ سهیل سبحان اردکانی؛ اصغر سیف


بررسی غلظت باقی‌مانده سم ارگانوفسفره دیازینون در آب رودخانه عباس‌آباد همدان

دوره 23، شماره 4، تیر 1400، صفحه 239-248

10.30495/jest.2021.8358

سحر عرفی یگانه؛ سهیل سبحان اردکانی؛ سعید جامه بزرگی


بررسی غلظت عناصر آهن، سرب و کادمیوم نزولات جوی مناطق پرترافیک شهر همدان

دوره 22، شماره 9، آذر 1399، صفحه 141-151

10.22034/jest.2018.14308.2291

بهاره بهارمستیان؛ سهیل سبحان اردکانی؛ سعید جامه بزرگی


بررسی پایداری مناطق مختلف شهرکرمانشاه با رویکرد توسعه پایدار

دوره 22، شماره 8، آبان 1399، صفحه 261-279

10.22034/jest.2021.20823.2987

سمیه زینتی زاده؛ آییژ عزمی؛ سید مسعود منوری؛ سهیل سبحان اردکانی